Vui lòng liên hệ trực tiếp với Biên tập bản đồ để nhận mã khuyến mãi về bản quyền sử dụng với mức giá ưu đãi tốt nhất!

PRO

750 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng
VIP

PROMax (khóa USB)

3.000 k /trọn đời
Nhiều máy, gắn khóa là dùng
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

NĐ 168, TT33

500 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

TCVN 11565-11566

250 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

BẢNG DỮ LIỆU

250 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

ĐIỂM, ĐƯỜNG

250 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

CHIỀU DÀI, GÓC

250 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

RẢI ĐIỂM

300 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

TA LUY

250 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng

ĐÁNH SỐ LÔ

120 k /365 ngày
1 máy duy nhất
 • Hợp đồng
 • Xuất hóa đơn
 • Biên tập, trích lục, lập hồ sơ,... theo NĐ 168, TT33
 • Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
 • Biên tập bản đồ theo TT 01/2021/TT-BTNMT
 • Biên tập bản đồ: giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Ảnh vệ tinh độ phân giải cao
 • Ảnh vệ tinh Google, ESRI, NASA,...
 • Kiểm tra và chuyển đổi hệ chiếu
 • Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 • Đánh nhãn
 • Trích xuất điểm từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ đối tượng được chọn
 • Trích xuất điểm + đường từ Polygon, Polyline
 • Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
 • Trích xuất chiều dài và góc chuyển vị
 • Tạo điểm theo khoảng cách
 • Tạo lưới bay cho Drone/Flycam
 • Chuyển đổi shp => tab
 • Tạo đường viền (bo) ranh giới
 • Tô màu LĐLR
 • Đánh số lô
 • Tách một bản đồ thành nhiều bản đồ
 • Nhập nhiều bản đồ thành một bản đồ
 • Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn
 • Đổi tên cột (column, field) của bảng (table)
 • Gộp đối tượng theo thuộc tính
 • Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y
 • Taluy
 • Hỗ trợ trực tuyến qua: Email, Zalo, Ultraviewer,...
 • Hotline hỗ trợ 24/7
 • Yêu cầu bổ sung thêm chức năng