Tool PXTsoft - Chức năng nổi bật

Tool PXTsoft - Hướng dẫn

Kênh Youtube

Video thumbnail
Forest GIS: Định vị ảnh vệ tinh đến đến khu vực/ địa bàn quan tâm/quản lý nhanh nhất
00:53
Video thumbnail
Forest GIS Basemap
02:00
Video thumbnail
Forest GIS: QGIS - Xem ảnh Sentinel 2 theo ngày trên QGIS
01:09
Video thumbnail
Forest GIS: Mapinfo - Xem ảnh Sentinel 2 theo ngày
01:44
Video thumbnail
Forest GIS – DBR: Thêm hàng loạt Basemap trong QGIS
01:21
Video thumbnail
Forest GIS – DBR: Kiểm tra báo cáo DBR
01:35
Video thumbnail
Forest GIS -Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh chất lượng cao theo tháng trên QGIS
02:01
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Tải và chạy
01:58
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL 2 trên Mapinfo theo ngày và theo Polygon tự vẽ
04:58
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL 2 theo ngày trên Mapinfo
05:02
Video thumbnail
Forest GIS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh chất lượng cao theo NGÀY- THÁNG - QUÝ trên Mapinfo, QGIS
05:06
Video thumbnail
Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 THEO NGÀY trên Mapinfo và QGIS
05:50
Video thumbnail
PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên QGIS
05:04
Video thumbnail
Portable PXTsoftPBS - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 trên QGIS
03:16
Video thumbnail
Tool PXTsoft-Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh SENTINEL-2 theo ngày trên Mapinfo
02:58
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên Mapinfo theo tháng (2016 - nay)
04:02
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Theo dõi DBR: Xem ảnh vệ tinh Planet trên Mapinfo & QGIS
03:32
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Vẽ lưới bay cho Flycam (P2)
00:57
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Vẽ lưới bay cho Flycam (P1)
00:35
Video thumbnail
ToolPXTsoft: Chuyển đổi Shape (*.shp) sang Mapinfo Tab (*.tab)
01:16
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Tạo lưới bay cho Flycam
01:27
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Chuyển đổi *shp sang *tab
03:48
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Gộp dữ liệu bản đồ trên Mapinfo
02:49
Video thumbnail
[FREE]: PXTsoft FRMS Convert - Chuyển đổi dữ liệu bản đồ, chuyển đổi font cho FRMS 4.0 dạng Excel
02:45
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 của Shape file (*.shp), Mapinfo table (*.tab)
04:50
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển đổi dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 sang Mapinfo (Phiên bản mới)
05:57
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Convert: Chuyển đổi dữ liệu bản đồ FRMS 4.0 sang Mapinfo
04:58
Video thumbnail
PXTsoft - FRMS Excel Convert
01:25
Video thumbnail
Cài đặt các thông số của máy in PDF trong Mapinfo
00:46
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Đánh nhãn
02:13
Video thumbnail
Trích lục bản đồ theo Nghị định 168 (NĐ 168), Thông tư 33 (TT 33): Biên tập nhiều lớp
04:31
Video thumbnail
Trích lục bản đồ theo Nghị định 168 (NĐ 168), Thông tư 33 (TT 33): Biên tập 1 lớp
04:03
Video thumbnail
PXTsoft Kẻ khung lưới
03:47
Video thumbnail
PXTsoft Taluy Tool vẽ taluy trên Mapinfo - Phiên bản mới 2022
02:42
Video thumbnail
PXTsoft Rải điểm theo số liệu lấy từ bản đồ
03:24
Video thumbnail
PXTsoft Rải điểm theo số liệu nhập bằng tay
02:26
Video thumbnail
PXTsoft Rải điểm theo hướng từ trái sang phải - từ phải sang trái
02:37
Video thumbnail
PXTsoft Taluy Tool vẽ taluy trên Mapinfo - Phiên bản cập nhật.
04:37
Video thumbnail
PXTsoft.Taluy: Tool vẽ taluy trên Mapinfo
03:20
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Tạo cấu trúc bảng (table) theo mẫu bảng (table) có sẵn
01:07
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Biên tập bản đồ giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ,... rừng
02:26
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Tạo cấu trúc table Lập Bản Đồ Lâm Sinh
04:07
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Cắt lớp, tạo khung và đường viền bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
04:52
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Cắt lớp, tạo khung và đường viền bản đồ theo TCVN 11565:2016 - 11566-2016
08:26
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Gộp lô, đối tượng bản đồ theo thuộc tính
03:03
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tạo lưới không gian
01:51
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tạo điểm point theo khoảng cách
02:05
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
02:20
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Trích xuất tọa độ, chiều dài và góc chuyển vị của đường (line)
02:56
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Cập nhật tọa độ điểm X, Y từ cột dữ liệu
00:20

Xem nhiều

Bài viết