Tool PXTsoft - Chức năng nổi bật

Tool PXTsoft - Hướng dẫn

Kênh Youtube

Video thumbnail
PXTsoft Taluy Tool vẽ taluy trên Mapinfo - Phiên bản cập nhật.
04:37
Video thumbnail
PXTsoft.Taluy: Tool vẽ taluy trên Mapinfo
03:20
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Tạo cấu trúc bảng (table) theo mẫu bảng (table) có sẵn
01:07
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Biên tập bản đồ giao khoán, trồng, chăm sóc, bảo vệ,... rừng
02:26
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Tạo cấu trúc table Lập Bản Đồ Lâm Sinh
04:07
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Cắt lớp, tạo khung và đường viền bản đồ theo TCVN 11565:2016, 11566:2016
04:52
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Cắt lớp, tạo khung và đường viền bản đồ theo TCVN 11565:2016 - 11566-2016
08:26
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Gộp lô, đối tượng bản đồ theo thuộc tính
03:03
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tạo lưới không gian
01:51
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tạo điểm point theo khoảng cách
02:05
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Kẻ đường theo chiều dài và góc chuyển vị
02:20
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Trích xuất tọa độ, chiều dài và góc chuyển vị của đường (line)
02:56
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Cập nhật tọa độ điểm X, Y từ cột dữ liệu
00:20
Video thumbnail
Trích xuất X1, Y1, X2, Y2, chiều dài, góc chuyển vị của Region, Polygon, Polyline, Line,...
02:35
Video thumbnail
Cài đặt phím tắt (shortcut) trong Mapinfo không cần lập trình
06:41
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Chép và thay thế đối tượng trong MapInfo
01:14
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Chép, dán (nhân bản) đối tượng trong MapInfo
01:41
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Chép và dán định dạng style trong MapInfo
03:00
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Canh chỉnh vị trí đối tượng bản đồ trong MapInfo
02:08
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Xoay đối tượng bản đồ trong MapInfo
00:55
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Di chuyển đối tượng bản đồ trong MapInfo
01:34
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Tạo bảng dữ liệu trong MapInfo
05:13
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Cập nhật dữ liệu nhiều cột (column)
03:39
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Đánh số lô
02:42
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong đối tượng
01:52
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tìm kiếm và thay thế chuỗi dữ liệu
07:13
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Thiết lập font chữ Việt cho Mapinfo
02:54
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Chuyển đổi font chữ Việt cho Mapinfo
05:33
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Tô màu theo LĐLR, màu chi trả
01:04
Video thumbnail
Tool PXTsoft – Đánh nhãn trong Mapinfo
05:28
Video thumbnail
Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại - v2 0
03:13
Video thumbnail
Bản đồ vệ tinh cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn v3.5.2 (vi)
06:18
Video thumbnail
Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại
01:06
Video thumbnail
Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại
03:19
Video thumbnail
Bản đồ vệ tinh cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn - V3.5 (vi)
06:45
Video thumbnail
Bản đồ vệ tinh cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn v3.3 (vi)
04:35
Video thumbnail
Tool PXTsoft - Lưu hàng loạt bảng (table) với tên khác
01:56
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Chức năng "Gộp đối tượng bản đồ theo thuộc tính"
02:39
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Định dạng đường viền (bo) ranh giới theo TCVN 11565 - 11566
05:03
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Định dạng các kiểu đường theo TCVN 11565 - 11566
01:48
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Tạo lưới không gian, tương tự lưới Fishnet của ArcGIS
02:02
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Chức năng "Tạo điểm theo khoảng cách trên Region, PLine, Line,..."
01:16
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Chức năng "Tạo điểm theo khoảng cách trên Region, PLine, Line,..."
03:18
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - DBR: Sơ đồ vị trí lô rừng có biến động
06:38
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Trích lục sơ đồ vị trí lô rừng có biến động
02:35
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Đưa table của Mapinfo lên website
02:17
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Đưa table của Mapinfo lên website (P2)
02:54
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Đưa table của Mapinfo lên website
01:50
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Tải ảnh vệ tinh về Mapinfo (version 2021)
01:36
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Biên tập theo NĐ 168, TT 33, tạo sơ đồ thửa, bìa hồ sơ, đơn đề nghị, BB bàn giao,...
17:47

Xem nhiều

Bài viết