Tạo mẫu biên tập bản đồ theo quy định

1389
Các bảng mẫu biên tập bản đồ cho tool PXTmap đặt trong thư mục MauBienTap của thư mục chứa tool, có thể tạo nhiều mẫu chuyên đề biên tập. Lưu ý: Có thể mở các bảng mẫu trong thư mục MauBienTap của tool để tham khảo thêm. Các đối tượng của mẫu (template) bao gồm tất cả các đối tượng có trong Mapinfo, cấu trúc của bảng mẫu (template) phải có tối thiểu 4 field như hình sau:
Trong đó:
 • TEN: Tên của đối tượng, để phân biệt các đối tượng khác khi thay đổi, tùy biến trên giao diện của tool PXTsoft.
 • FIELD_CODE: Mã để tool nhận diện và xử lý, mã này bao gồm:
  • [VUNG_BAN_DO]: Vùng để xử lý cắt bản đồ ( Kiểu Region)
  • [VUNG_BAN_DO_CHINH]: Vùng bản đồ chính ( Kiểu Region) để tránh phần “Phê duyệt” và “Chú dẫn” để biên tập bản đồ đẹp hơn, vùng này thường nhỏ hơn vùng [VUNG_BAN_DO]. Nếu không quan tâm đến vùng này thì chỉnh sửa [VUNG_BAN_DO_CHINH] có kích thước bằng [VUNG_BAN_DO]
  • [KHUNG_NHAN]: Khung đánh nhãn tọa đô ( Kiểu Region)
  • [KHUNG_LUOI]: Khung kẻ lưới (Kiểu Region)
  • [DUONG_KE_LUOI]: Kiểu đường kẻ lưới khi biên tập (Kiểu Line)
  • [MAT_LUOI]: Kiểu mắt lưới (thường là dấu “chữ thập” (+) (Kiểu Symbol)
  • [NHAN_X_A]: Kiểu chữ đánh nhãn tọa độ X phần A, là phần tọa độ X đã chia cho 1.000 (Kiểu Text)
  • [NHAN_X_B]: Kiểu chữ đánh nhãn tọa độ X phần B, là phần 3 số sau của tọa độ X (Kiểu Text)
  • [NHAN_Y_A]: Kiểu chữ đánh nhãn tọa độ Y phần A, là phần tọa độ Y đã chia cho 1.000 (Kiểu Text)
  • [NHAN_Y_B]: Kiểu chữ đánh nhãn tọa độ Y phần B, là phần 3 số sau của tọa độ Y (Kiểu Text)
  • [DUONG_KE_NHAN_X]: Kiểu đường kẻ nhãn nằm giữa nhãn [NHAN_X_A][NHAN_X_B] (Kiểu Line)
  • [DUONG_KE_NHAN_Y]: Kiểu đường kẻ nhãn nằm giữa nhãn [NHAN_Y_A][NHAN_Y_B] (Kiểu Line)
  • [TY_LE]: Kiểu dòng chữ “Tỷ lệ”, tool nhận dạng mã này để chèn thêm tỷ lệ khi biên tập, ví dụ: “Tỷ lệ: 1: 10.000” (Kiểu Text)
 • BIEN_TAP: Có 2 giá trị:
  • T: Cho in ra khi tool xử lý biên tập bản đồ (Có xuất hiện ở các bảng kết xuất của biên tập bản đồ).
  • F: Không in ra khi tool xử lý biên tập bản đồ (Không xuất hiện ở các bảng kết xuất của biên tập bản đồ).
 • FILE_TAB: Là tên bảng Mapinfo khi tool xử lý biên tập bản đồ, ví dụ: KHUNG.TAB, PHEDUYET.TAB, CHUDAN.TAB,…
 • Với đối tượng kiểu Text, có cú pháp {Tên_Field} để tool tự điền dữ liệu vào. Ví dụ: Tiểu khu {TK} – Khoảnh {KHOANH} – Lô {LO}, lúc chạy tool sẽ được dạng như sau: Tiểu khu 123 – Khoảnh 45 – Lô a Hoặc: Tên chủ rừng: {CHURUNG}, lúc chạy tool sẽ được: Tên chủ rừng: BQLRPH ABC XYZ
Bình luận bằng Facebook Comments