Tool PXTsoft – Cắt lớp, tạo khung và đường viền bản đồ theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016

3356

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

 • Tự động xác định khổ giấy
 • Tự động chọn chiều giấy ngang/dọc
 • Tự động cắt các lớp bản đồ theo hình “củ khoai” hoặc tràn khung
 • Tự động in tiêu đề tùy chọn theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động in tiêu đề tùy chọn trong khung hoặc ngoài khung
 • Tự động in tiêu đề tùy chọn gồm nhiều dòng
 • Tự động in chỉ hướng tùy chọn theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động kẻ khung và đường viền tùy chọn theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động kẻ khung theo tùy chọn đến 7 đường kẻ khung theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động kẻ lưới tùy chọn theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động tạo ghi chú phía trái bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016: Nguồn gốc tư liệu bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục, độ rộng múi chiếu
 • Tự động tạo ghi chú giữa bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016: Tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ bản đồ
 • Tự động tạo ghi chú phía phải bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016: Cơ quan xây dựng bản đồ, điều tra thực địa: Tháng, năm, hoàn thành: Tháng, Năm
 • Tự động tạo ô phê duyệt theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Cho phép chọn khổ giấy và chiều giấy ngang/dọc thủ công
 • Cho phép thiết lập chỉ hướng theo TCVN 11565:201611566:2016
 • Cho phép thiết lập tiêu đề theo TCVN 11565:201611566:2016
 • Cho phép thiết lập kiểu khung và lưới theo TCVN 11565:201611566:2016
 • Cho phép thiết lập kẻ đường lưới hoặc mắt lưới
 • Cho phép thiết lập ghi chú phía trái/giữa/phía phải bên dưới khung theo TCVN 11565:201611566:2016
 • Cho phép thiết lập ô phê duyệt theo TCVN 11565:201611566:2016
 • Cho phép thiết lập canh lề giấy

THỰC HIỆN:
1- Chọn 1 hoặc nhiều lô cần biên tập
2- Chọn:

Hoặc:

3- Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

CÁC TÙY CHỌN NÂNG CAO:
– Thiết lập canh lề giấy:

Đơn vị tính là mm

– Thiết lập tiêu đề theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính là mm

– Thiết lập chỉ hướng theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính là mm

– Thiết lập khung và đường viền theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính là mm

– Thiết lập ghi chú phía trái bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính là mm

– Thiết lập ghi chú giữa bên dưới khung (Tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ bản đồ…) theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính là mm

– Thiết lập ghi chú phía phải bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính là mm

– Thiết lập ô xác nhận pháp lý theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính mm
Bình luận bằng Facebook Comments