Bài 4: Tool PXTsoft – Kết xuất hàng loạt sang Excel

27
  • Chọn:
  • Hoặc:
  • Chọn lựa các tùy chọn kết xuất ở hình sau và chọn Thuc hien:
Bình luận bằng Facebook Comments