Tool PXTsoft – Canh chỉnh vị trí đối tượng bản đồ trong MapInfo

579

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

1. Chọn ít nhất 2 đối tượng bản đồ cần canh chỉnh vị trí
2. Chọn các lệnh/nút lệnh tương ứng:

Hoặc:

– Canh trái:

– Canh giữa:

– Canh phải:

Canh chỉnh trên (đỉnh):

Canh chỉnh dưới (đáy):

Canh giữa:

Bình luận bằng Facebook Comments